Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

[Acchan's Twitter] 15.04.2015

18:31 PM
Hôm qua đã làm xong!! 
Thu thập sách tiểu luận của việc phát hành trong khoảng 2 năm
Sắp đến ngày phát hành 20/4 rồi đó!

Trans: グエン ヴィン

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét